A Poem about KhmerPAC

My dear Kacvey,

Wish to share with you this poem written by a visitor, and hope you would, sotto voce, THANK the author if, by any chance, you both meet each other somehow and somewhere.

ខ្មែរបក្ស” [KHMERPAC]

ខ្មែរបក្ស”កវីសំដីពីរោះ តើចិត្តពិតស្មោះដូចចិត្ត”សុទ្ធ”ស្មាន
សុទ្ធ”សឹងស្រែកយំ”សុទ្ធ”ទ្រំាំមិនបាន “សុទ្ធ”សូមរាប់អាន”កវី”យល់ព្រម?

ខ្មែរបក្ស”កវីថ្វីមិនទាន់ស្គាល់ “សុទ្ធ”សែនកង្វល់ឆ្ងល់មិនគ្រប់ល្មម
ចង់ដឹងចង់យល់”កវី”ខ្លឹមស្រោម? “ខ្មែរបក្ស”ចំណោមចំណែកណាខ្លះ?

ខ្មែរបក្ស”កវីនិយាយខ្មែរបានដូចខ្មែរគ្រប់ប្រាណឬ”សុទ្ធ”យល់ខុស?
កវីប្រាប់ “សុទ្ធ”ដោយចិត្តស្ម័គ្រស្មោះ កុំតែបង់បោះលះបាត់បំណង!

សុទ្ធ”អាចនិយាយពីរ(២)ភាសាទៀត សូម”កវី”ឆ្លៀតសំរួលសំរង់
ប្រាប់មក”សុទ្ធ”វិញប្រាប់ដោយត្រង់ៗ ព្រោះតែ “សុទ្ធ”ចង់យល់អ្វី”ខ្មែរបក្ស”?

Dans “Le discours de la méthode”, René Descartes disait: “La poésie est des dons de l’esprit plutôt que des fruits de l’étude.”

Another “Pardon”?

My dear Kacvey,

Al Jazeera just reported that Cambodia rights activist freed from jail after pardon. While we are delighted about Tep Vanny’s release from unjust incarceration, we wish her more courage in the enjoyment of freedom that is being crushed by the autocratic regime of the ex-KR weak strongman.

Pardon doesn’t solve the issue of her land that was illegally and forcefully grabbed from her. Where is it now? Why is it not also “pardoned” or returned to her? Why subjecting her to double punishment?

There is no doubt that this royal pardon that was initiated and requested by the weak strongman is part of his stratagem to placate the severe and ferocious condemnations of his horrid and crooked victory over a sham election. In the same vein, let your memory be refreshed by a letter that was written to you on 4 December 2016 under the title: War of Words – Part IV: Would Royal Pardon end It?

In the land of the Khmer, things are getting worst with autocracy and corruption hitting the 7th sky. The same weak strongman whose henchmen took the land from Tep Vanny, arrested her for protest against such barbarian acts, condemned and jailed her in the kangaroo court with servitude to the autocrat, now pretends to be a liberator or savior sowing pardon to those upon whom he inflicted injuries? Give heaven a break!

Kacvey, beware of a sleeping fox with one eye closed, or as Ruth Brown, once said: “A fox is a wolf who sends flowers.”

On 15 August 2018

My dear Kacvey,

Did you have time to breathe a little bit with a glass of iced tea after those announcements from both the City of Tonlé Buon Mouk and Washington?

With allowance given for the difference of time zone, the sycophant nec (like in “pain in the …”) announced, as reported by AFP, that Cambodia ruling party sweeps parliament after vote with no opposition.

The weak strongman had just the time to brag in his Facebook account about the horrid and crooked victory on the sham election, Reuters reported from Washington that the U.S. says it is expanding visa bans over ‘flawed’ Cambodia poll.

And oh boy, what a slap under the eye of the weak strongman! And the Dirty Dozen, or Dirty Seventeen, must have been working hard on the phone to their relatives or handlers in the US. Meanwhile, their ambassador in Washington is nowhere to be seen or heard of. He’s just too small to face such a big political summer hurricane! And their new permanent representative to the UN hasn’t even known what is the difference between the UN and the US.

Meanwhile the lord of the Northern Capital has congratulated the weak strongman for being a docile vassal by keeping the Chinese overseas possession a fertile terrain for Chinese casinos and thugs and settlers from the Mainland.

Kacvey, more update will be forthcoming.

 

A Horrid and Crooked Victory

My dear Kacvey,

The 29 July 2018 foregone conclusion was no surprise to the weak strongman that he had to vomit his tainted pride by declaring that his party had won the entire 125 seats, that his parliament would meet in mid-September and that his autocratic government will be formed the following day; all of those even before his sycophantic and enslaved NEC had issued the official tallies or whatever.

29 July 2018 has gone and the City of Tonlé Buon Mouk remains the same, some part of it under the monsoon water, the military and police display before the election as a stupid pretext to intimidate any demonstration or disruption was all paper tiger, and the only noise that come out of the boring atmosphere is the barking sounds of two rabid dogs vociferating idiotically against each other at 9,934 Km apart through their Facebook postings.

The election and its campaign process was engineered and orchestrated by the weak strongman to such a point that he himself started to doubt its outcome by pretending to campaign energetically with mass rallies as never seen before. The fox was running alone against 19 freshly hatched chicks in the race track supervised by the fox owner and his handlers. The fox won and made a copious meal out of the 19 chicks. And it claims victory. A fox is an animal, a beast. If a man is a fox, he’s also a beast.

Kacvey, your students must have spent post-electoral time sharing their thoughts that seemed to be frozen as a dark and thick cloud of uncertainty had come down to envelop the City of Tonlé Buon Mouk:

 • where was the long line of voters waiting to cast their ballots justifying 82.1% turnout?
 • who were there to ensure that every ballot was genuine and legit and authentically casted by each voter? (Please do not waste your time with the zombies monitors, as zombies are zombies!)
 • why does the NEC that pretends to be independent let the weak strongman unhingedly declare victory with back-up percentage?
 • why does it take so long to tally the ballots?
 • regardless of the number of votes he collected, how many of those were cast under fear, threat or intimidation?
 • where are the voices of candidates? why is the weak strongman the only person who talks, and the more he talks, the more nonsense comes out?

The weak strongman had been beaten up in the field of propaganda: the whole world – Oops! except the Northern Capital – vehemently condemned the election and its foregone outcome. No one has come to its rescue from shame and disgrace. The phrase is “sham election.” After 33 years of power and a “sham election” is handed to him to swallow; he has to swallow what he spat out: his autocratic organization and machination of the whole electoral process to ensure his own victory: a victory without glory and honor, and devoid of value and morality. As the old saying goes: there is no honor among thieves.

The pride of a young Khmer Rouge fighting spirit has faded away under the appearance of an old and frail body of incurable corruption and dictatorial mind.

A victory without a fight is indignant of a warrior. A samurai will never accept it. A bitter and coward victory, even a fighting cock would never accept it. Ah, because the weak strongman feels the bitterness and acerbity in the mind of his sycophants or corrupt supporters. The latter silently disapproved and resented, otherwise:

 • where are the joy, the excitement and the ecstasy of a victory long and hard fought?
 • was the lack of joy, elation, glee and euphoria commensurate with level of public dislike and unhappiness?
 • where are the fanfares, the singers and dancers executing their joyous mood to the sounds of drums and trumpets blaring the music of victory?
 • where is the press conference in front of a forest of microphones answering tough questions on the raison d’être of electoral victory, satisfaction and dignity, instead of the same, monotonous, sterile, meaningless and staged monologues in front of the stone-faced garment workers?
 • where are the parades of motorcycles or Lexus transporting the people in white shirts waving their party banners?
 • where is the offering to the monks who share the corrupt political ideology and practice?
 • where is the celebration that resembles past victory?

The answer is simple:

 • past victory was DEMOCRATIC, and games were played by the rules;
 • 29 July 2018 victory is AUTOCRATIC, and rules of the games were voluntarily thrown into the cesspool.

The weak strongman is ashamed of himself. He thought the world will come to embrace his victory with a laurel crown, instead the world shun him.

The weak strongman is tired of being alone and lonely sitting on the highest chair and above the clouds; he can’t see what’s happening beneath the clouds, in Kg Som for example. His weak eye is getting weaker, his ears do not want to listen to or hear any voice of reason or wisdom from non-sycophants. His mouth still talks big but all other parts have already “depreciated”. His heart has left the Inner River for the Northern Capital to which he vassalizes the land of the Khmer.

The weak strongman will continue his journey of autocracy and dictatorship over the heads of Cambodians, but he will face very serious challenges that are the consequences of his own immoral victory; he will face the problems that he, by design, has created internally and internationally.

No woman or man, no matter how long she/he has been victim of “bak sbaat”, can no longer lend unconditional support to a weak strongman whose shoulders and joints suffer from the weight of 33 years of carrying on the legacy of the Khmer Rouge.

No man can govern his unhappy subjects.

The Dirty Dozen + Others

My dear Kacvey,

Two dates in June 2018 had shaken the confidence and serenity by which the autocrat has been behaving himself amid the institutional and political storm that he voluntarily created since September 2017 to protect his personal and despotic ambition and the economic and financial interests of his tribe in view of the legislative elections scheduled for 29 July 2018.

Bu in the following month, more revelations have come from various news organizations that hit the head of the nail harder and harder.

For our records:

Keeping track of numbers with new total: The Dirty Seventeen [Dirty 17].

When truth speaks, its voice is louder than the thunder and carries beyond the horizon.

So far, the autocrat has not made any official comments yet, his barking dogs doing the dirty work for him in lieu of his silence. Let him brew his reactions in his own heart and mind, but whatever he feels his autocratic machinery will certainly have no ability to rebut the issues point by point, line by line, or item by item. The revelation is like a sharp arrow piercing the heart of the wolf to bleed in its loneliness.

Kacvey, there must be some children or relatives of the “Dirty Dozen + Others” among your law school students. How would they hold up their face in front of their friends and peers whose parents are law-abiding, honest and accountable? The burden that corrupt fathers impugn on their children’s shoulders is so heavy and the shame that those children have to endure in years to come is so devastating that even history could not save them.

Ask Lon Nol’s or Pol Pot’s children!

 

“No leader is forever”

My dear Kacvey,

Reuters reported that on 7 June 2018 in Montréal, Canada, the president of France, Emmanuel Macron, said, inter alia, that “No leader is forever.” Although the tweet was made in the context of the G7 meeting, it could reverberate to mean that everything has a time limit, even for president, head of state or elected officials.

As far as post-French colonial Cambodia is concerned, “No leader is forever” is so true: gone were Sihanouk, Lon Nol and Pol Pot. On the international arena, also gone were Mao Zedong and Ho Chi Minh.

Any Cambodian leader who thinks that he is a leader forever is a fool who fools himself about his ephemeral grandeur and vanity. A leader whose ears do no longer ring with the voices of the people has reached the end of the path to the cliff.

No leader is forever and leader who doesn’t know when to quit will certainly lose the bet against his own sorrow.

Post scriptum
Text of Emmanuel Macron’s tweet:
“Aucun dirigeant n’est éternel. Nous héritons d’engagements qui nous dépassent. Nous les portons. C’est la vie des nations.”

“No leader is eternal. We inherit commitments which are beyond us. We take them on. That is the life of nations.”

The Old Fox and the Nineteen Cockerels

My dear Kacvey,

You and your students will face a difficult choice on 29 July 2018:
– to vote or not to vote?
– to vote by casting a void ballot or to vote for which party?
– how could conscience dictate?

Damn you vote, damn you don’t.
Damn you vote, damn the autocrat wins (by predetermination).
Damn you don’t vote, damn the autocrat still wins (by predetermination).
It’s a lose-lose situation, for the voters and/or non-voters.
When citizen’s sovereign rights and freedom of choice are trampled by autocracy that disguises itself as a democracy, crass as it is!

What a difference since the communal elections on 4 June 2017! Polyphemus, being rejected by the people spit fire and burned democracy to death. And he’s trying to disguise his gullible acts by promoting his autocratic democracy through multiplication of new parties that have never ever proven that they have done anything to Cambodia and its people: 11 parties at the 4 June 2017 communal elections, and now 19 parties for the legislative on 29 July 2018. Numbers are phony in their democratic meaning.

The scenario designed and orchestrated by the autocrat resembles a field controlled for more than 30 years by an old fox with 19 newly hatched chicks. Since all parties-chicks seem to be male, let call them cockerels. This reminds of a Latin phrase ‘Ovem lupo commitere’ that could be interpreted as “foxes sneak in chicken coops and eat the chickens.”

To push the pretense to an absurdity level, through the politicization of Buddhism, they set up a drawing ceremony on 29 May 2018 to attribute number to the 20 parties. Calculated fortune is that autocracy gets number 20 so that the autocrat’s sycophants could bark that democracy is well served. What does that type of number serve anyway, since victory for the ruling party has been already schemed, designed and planned since September 2017!

Boo! Boo!

Kacvey, your students might ask:
– what if the predetermined victory would not turn out to be glorious or glorified, under the heavy pressure of international opinion, the autocrat decided at the last-minute to open the gate of Thbong Khmoum jail and release the falsely-charged prisoner?
– would he postpone the election so as to allow the opposition to organize the campaign or would he not postpone it and argue on the 5-year ban?
– in June 2017, there were 7,107,395 voters, out of which 3,540,056 went to the ruling party, and 3,056,824 to the opposition. You do the math, Kacvey. What if 4 or 5 millions of combined ruling or opposition voters did not show up on 29 July 2018?! A tsunami of non-voters! Khmer electorate understands better and better the power of their voices and secret ballots since UNTAC elections in May 1993, and it continues to learn and appreciate it as times go forward;
– what if millions of voters show up at and flood the polling stations 15 minutes before the poll closing time or sunset?
– what if those millions voted for the party numbered “21”, like playing golf’s “19th hole”?
– would the autocrat be happy or satisfied with a victory with 99.99% ballots in his favor, or would he play false modesty by allowing some parties (such as for example the scum party that sits in the opposition seats in the national assembly and the senate after the opposition was annihilated) to get 10 to 15 seats out of the total of 123?
– what if the autocrat politics through Facebook that he feeds many, many hours per day has a negative return despite his (authentic or otherwise) millions and millions “likes”?
– in the mean time, what if Hypnos could re-play the trick against Zeus on the esplanade of Angkor Wat?

A lot of stuff to think about, Kacvey!

The Phnom Penh “G”host

My dear Kacvey,

So, on 6 May 2018, the Phnom Penh Post which was owned by an Australian company was sold to a Malaysian company for an undisclosed price. A foreign press in Cambodia changed hand between foreigners. And all of this in the name of press freedom in Cambodia! Any bigger BS?

With the above sale, the last bastion of independent journalism in Cambodia is buried in the same grave as the victims of the KR genocidal regime, the opposition party and The Cambodia Daily; from such grave rises the specter of The Phnom Penh “G”host. Genocidal KR killed Khmer, ex-KR-turned-tyrant continues to kill what is the essence of Khmerness.

Kacvey, please tell your students to read and learn about the history and activities of the new owner with regards to their relationship with the corrupt and dictatorial ex-KR in the City of Tonlé Buon Mouk. Please also cancel the subscription as there is no place in our library for a sycophantic press serving autocracy to the destruction of Cambodia, present and future. There still are plenty of materials of different and opposing views to read in the world of web.

 

“The Hungry Dragon”

My dear Kacvey,

This is a book which is co-authored by a Cambodian-American, Sophal Ear, that your students MUST read and reflect on the issue of China’s influence on the current autocratic leadership in Cambodia:
The Hungry Dragon – How China’s resource quest is reshaping the world
by Sigfrido Burgos Cáceras and Sophal Ear.
ISBN:978-1-85743-624-6
Published by Routledge, United Kingdom and USA

A “Country Case Studies” on Cambodia runs from page 97 to page 118.

From the opening page of the book:
“This book explores China’s quest for energy sources, raw materials and natural resources around the world, with a specific emphasis on oil. China’s ubiquitous presence in Africa, Asia and Latin America is reshaping the world with regards to economics, politics and national security. It offers a comprehensive examination of China’s energy security strategy.

“The first two chapters delve into Chinese relations with energy markets and the world, and the global geopolitics of China’s resource quest. This introductory section is complemented by three in-depth country case studies: Angola, Brazil and Cambodia. The two concluding chapters cover opportunities and risks to China, and examine how strategies can be developed into tangible actions.

“This book offers a number of overlapping debates regarding the varieties of capitalisms (autocratic vs.democratic), the urgent need for rebalancing as the world undergoes global financial crises and contestations to traditional powers, and the issues surrounding natural resource extraction in the context of global governance, neoliberalism and poverty traps.

Key Features
· Offers an in-depth analysis on the geopolitics of China’s resource quest.
· Assists students and scholars in understanding the Chinese model of autocratic capitalism and China’s novel ways of securing resources across three continents.
· Explains China’s energy security strategy and its implications on US national security.
· Explores the links between international relations and the geopolitics of scarcity.

Sigfrido Burgos Cáceres works at the University of South Alabama and is a consultant specializing in international development and foreign affairs. From 2007 to 2012 he was based in Rome, Italy, at the Food and Agriculture Organization of the United Nations. He lives in Mobile with his wife.

Sophal Ear is an Assistant Professor of National Security Affairs at the US Naval Postgraduate School, Monterey, California. He is the author of Aid Dependence in Cambodia: How Foreign Assistance Undermines Democracy (Columbia University Press).”

“Three Kingdoms”

My dear Kacvey,

What a day, Friday 27 April 2018! A new page of World History is being written in the Korean Peninsula!

Thank You, CNN, for your reporting that we selectively archive for future use:
Full declaration of North and South Korean summit, and
Kim Yo Jong: The only woman at the summit table
– In pictures: The historic Korean summit

Kacvey, to encourage the discussions you would have with your law school students on probable issue of “reunification of Korea” that has been worldwide dissected/projected/critiqued, you may wish to inject one historical element into their analytical and critical thinking.

The first 3 lines of the Chinese classic and historical novel “Romance of the Three Kingdoms” (三国演义) read: “Here begins our tale. The empire, long divided, must unite; long united, must divide. Thus it has ever been.” (话说天下大势,分久必合,合久必分.)

In 1945, at the end of the Japanese occupation for 35 years, Korea was divided into North Korea and South Korea through a mutual agreement between the United States and the Soviet Union. In 1948, the Republic of Korea was established in South Korea, and  the Democratic People’s Republic of Korea in North Korea. Both Korea claimed sovereignty over the Korean peninsula and with the backing of the United States and the Soviet Union, both Korea made war between themselves known as the Korean War from 25 June 1950. The Korean War ended on 27 July 1953 with the signature of an armistice. To this date, North and South Korea remain separate and occupy almost the same territory they had when the war began.

Would the North and South Korean Summit lead to a “unification” in the not-too-distant future? Well, let the world of all tendencies debate and advance their different view, but your students should be aware that “division” and “unification” have always been part of human geographical history since time memorial when men made wars against other men in the name of any ideology that men have created to suit their territorial ambition and power.

 • In ancient time, how many times Greece was “divided” and “united”, until what it is today?
 • In ancient Roman empire, how many times was it “divided” and “united” until it becomes today’s Italy?
 • In 1983, the once “united” Republic of Cyprus was divided de facto into Republic of Cyprus and the Republic of Northern Cyprus, separated by a United Nations buffer zone.
 • In more than 5,000 years of history, how many wars of “division” or “unification” has China gone through?
 • In the British Isles, how many wars between kingdoms until they become united, and later to be known as the United Kingdom?
 • And how about the referendum on Scottish Independence from the United Kingdom on 18 September 2014?
 • In 1776, in North America, 13 states were unified to declare their independence from the British colonial rule and formed the United States.
 • In tsarist time, there was no Union of Soviet Socialist Republics (USSR) that was established in 1922. But after its dissolution in 1991, it becomes Russia again, and the “Soviet Republics” recovered their original status and independence.
 • In the Balkans, the Austro-Hungarian Empire was “united” in 1867 and “divided” in 1918. Yugoslavia was “united” in 1918 and “divided” in 1992. Czechoslovakia was “united” in 1917 and “divided” in 1993.
 • After the Second World War, defeated Germany was “divided” in 1949 into West Germany known as Federal Republic of Germany, and East Germany known as Democratic Republic of Germany. After the collapse of Berlin Wall in 1989, West Germany and East Germany were “united” in October 1990.
 • The once “united-but-geographically-separated” Pakistan was “divided” in 1971 when East Pakistan (also historically known as East Bengal) became independent and took the name of Bangladesh.
 • The Federation of Malaysia which was formed (“united”) in August 1963 was “divided” in August 1965 after the separation of Singapore.
 • In October 1961, in Cameroon, once known as “Africa in miniature”, the colonized French Cameroun was “united” with the British Southern Cameroons to form an independent state known as Federal Republic of Cameroon.
 • In July 2011, South Sudan was separated (“divided”) from Sudan to become the independent Republic of South Sudan.
 • How about the short-lived United Arab Republics (UAR) “uniting” Egypt and Syria between February 1958 until it became “divided” in September 1961. Also, how about Federation of Arab Republics (FAR) “uniting” Egypt, Libya and Syria between January 1972 until it became “divided” in November 1977?
 • How about some contemporaneous and repeated threats of “division” in “united” countries such as Québec from Canada, Catalonia from Spain, Biafra from Nigeria?
 • How about past Cambodia where territories were “divided” and taken by both, the Western and Easter neighbors? How much longer Cambodia can remain in its current borders with continuous massive influx of both Chinese and Vietnamese?

If Korean people decided to “unite” themselves through their common ethnicity, blood line, culture and language, resources and know-how, and mutual understanding and tolerance, nothing can stop them.

Let bear in mind these words of political wisdom from:
Kim Dae Jung, ex-president of South Korea: “Unification is not our present goal. That is a future program.”
Angela Merkel, Chancellor of Germany: “At German unification, we were lucky to get so much help from West Germany. Now, we have the good fortune of being able to help each other in Europe.”
Lee Hyeon-seo, a North Korean defector and writer: “This is a divisive issue, but I really hope for unification. Even though we have been divided for a long time, we are all Koreans, so we should live together in a united Korea.”